Tag Archives: Secondary 1

中一高华第一课词汇练习 Secondary 1 Higher Chinese Vocabulary Worksheet Lesson 1

Fān lái fù qù méng long máng lù Jìng zhí tǎn tè kāi lǎng gù nòng xuán xū líng sh ēng Jǐn bēng jiē chù yōu mò rěn jùn bù jīn 1,我在床上          地睡不着,一直在思考如何解答这道练习题。 2,我的妹妹是一个活泼         的小女孩,她今年九岁了。 3,老师每天都很         ,除了给学生上课,还要批改作业。 4,知道了考试成绩后,我        的神经终于可以放松了。 5,他 … Continue reading

Posted in Chinese, Chinese tuition, secondary chinese, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment